.: روش تهیه مقاله

روش نگارش:
مقالاتي كه براي چاپ در فصلنامه گیاه پزشکی ارائه مي‌شوند بايد حاصل تحقيقات علمی در زمينه علم گياه‌پزشكي (آفات، بیماریهای گیاهی، علفهای هرز و ...) و يا علوم وابسته به آن (مانند حشره شناسی، کنه شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، باکتری شناسی، نماتد شناسی، بیوتکنولوژی و ...) بوده و قبلا در نشريه ديگري چاپ نشده و يا همزمان به مجلات ديگري ارسال نگرديده باشد. مقالات تحقیقی مرتبط با موضوع جهت بررسی و داوری به یکی از دو زبان فارسی و یا انگلیسی پذیرفته می شوند ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. مقالاتی که حجم کار تحقیقاتی اصیل آنها کم بوده و یا اعتبار علمی نتایج حاصل از آنها در حد یک مقاله علمی-پژوهشی نمی باشد، ممکن است پس از داوری، جهت چاپ به صورت گزارش کوتاه علمی و یا مقاله کوتاه پذیرفته شوند. در مقالاتی که دارای چند مولف هستند ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال کننده مقاله خواهد بود. مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است. مقالات دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. مجله گیاه پزشکی به صورت فصلنامه و هر سه ماه یکبار منتشر می شود.
روش نگارش:
الف- مقاله باید روی کاغذ A4 با نرم افزار Word تحت WindowsXP با رعایت فاصله 5/1 سانتی متر بین سطور و حاشیه 3 سانتی متر از طرفین صفحه نگاشته و تمام صفحات مقاله پشت سر هم شماره گذاری شوند.
ب- متون فارسی با قلم BNazanin شماره 14 و متون انگلیسی با قلم TimesNewRoman شماره 12، عنوان مقاله فارسی با شماره 16 ضخیم و انگلیسی 14 ضخیم، چکیده فارسی و انگلیسی به ترتیب شماره 13 و 11، عنوان های اصلی فارسی (چکیده، مقدمه و ...) با شماره 14 ضخیم و انگلیسی 12 ضخیم، زیر عنوانهای فارسی با شماره 14 ایتالیک و انگلیسی 12 ایتالیک، اسامی نویسندگان و نشانی (فارسی و انگلیسی) به ترتیب با شماره 12 ضخیم و 10 ایتالیک تایپ شود.
ج- هر مقاله تحقيقي بايد داراي عنوان، چكيده فارسي، واژه‌هاي كليدي به فارسي، چكيده انگليسي و واژه‌هاي كليدي به انگليسي ، مقدمه، مواد و روشها، نتايج و بحث، منابع باشد و اصول زير در آن رعايت شود:
1- هر مقاله بايد داراي صفحه رویی شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگي نويسنده‌(گان)، مرتبه علمي و نشاني و پست الكترونيكي به هر دو زبان فارسي و انگليسي، به همراه شماره تلفن و پست الكترونيكي و فاكس مسئول مکاتبات باشد.
2- عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا باشد و از 15 واژه تجاوز نكند. نام و نام خانوادگي نويسنده(گان) در زير عنوان بدون ذكر تيتر دانشگاهي و در زير آن نشانی اضافه گردد. عنوان انگليسي به همراه نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) و نشانی آنها به زبان انگلیسی پیش از چکیده انگلیسی تايپ گردد. نویسنده مسئول مکاتبات باید در زیرنویس همان صفحه مشخص گردد.
3- چكيده بايستي حاوي مطالب مهم از يافته‌هاي علمي ، موجز و حتي الامكان بيش از 20 سطر نباشد و به طور مجزا و مستقل در صفحه اول تايپ گردد . متن آن به زبان انگليسي نيز تهيه و ارائه گردد. اسامي علمي در عنوان و در چكيده بدون درج نام نامگذار ذكر شود.
4- واژه های كليدي در 3 تا 6 واژه به دو زبان فارسي و انگليسي در پايان چكيده مریوطه آورده شود.

 5- مقدمه بايد شامل طرح مسئله، سوابق كار و توجيه اهميت تحقيق باشد. اهداف مطالعه به طور شفاف در انتهاي مقدمه ذكر گردد.

6- مواد و روشها شامل وسائل كار، طرح آماري، نحوه داده‌سازي بوده و شيوه اجراي پژوهش بايد مشخص و روش بيان شود.
7- نتايج و بحث شامل درج يافته‌هاي تحقيق، بحث مستدل (با مرجع) و نتيجه‌گيري خواهد بود. نتايج و بحث را مي‌توان با هم يا جداگانه تدوين كرد.
8- نمودارها و جدول ها در نتايج و بحث نبايد داراي اطلاعات مشابه يا تكراري باشند. عناوين نمودارها و جدول ها در بالای آنها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. مطالب نمودار و جداول نیز باسد به زبان انگلیسی تهیه شوند.
9- شكل ها بايستي اصل باشند. تصاویر دیجیتالی باید دارای حداقل وضوح 300 dpi باشند. شرح شكل ها بايد داراي شماره بوده و همراه با بزرگ نمايي آنها در مقاله قرار داده شود. عناوين شكل ها در زير آنها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. شكلهای ارسالي به همراه مقاله قابل برگشت نخواهند بود.
10- در صورت قرار دادن شکل ها و جدول ها در انتهای مقاله، نگارنده بايد محل قرار گرفتن آنها را در متن اصلي مشخص نمايد.
11- در صورت لزوم از سازمان ها و افرادی که در انجام تحقیق به نحوی مؤثر بوده اند زير عنوان ”سپاسگزاري“ قبل از منابع به طریق مناسب تقدیر به عمل آید.
12- تمام منابع علمي ذكر شده بايستي در مقاله استفاده شده و به طور كامل و صحيح و به زبان انگلیسی نوشته شوند. منابع علمي بر حسب حروف الفباي اسامي مؤلفين و طبق الگوی زیر تنظيم شوند:
12-1- مقاله:
Meyerdirk,D.E. & Hessein,N.A. 1985. Population dynamics of the beet leafhopper,Circulifer tenellus (Baker),and associated Empoasca spp. (Homoptera: Cicadellidae) and their egg parasitoids on sugar beets in southern California. Journal of Economic Entomology, 78: 346–353.
12-2- کتاب:
Zelditch,M.,Swiderski,D.,Sheets,D. & Fink,W.L. 2004. Geometric Morphometrics for Biologists: A Primer. Academic Press,London,UK.
12-3- فصلی از یک کتاب:
Mound,L.A. 1973. Thrips and whitefly,pp. 229-242,In: Gibbs,A. J. (Ed.) Viruses and Invertebrates. North-Holland Publishing Company.
12-4- پایان نامه:
Latifian,M. 1998.Bioecolgy and Geographical Distribution of a Dominaut Grape Leafhopper Species in Isfahan Province. M.Sc. Thesis,Isfahan University of Technology,Isfahan,Iran.
12-5- منابع اینترنتی:
Broad,G.R. 2005. Checklist of British and Irish Ichneumonidae (Hymenoptera). Biological Records Centre,Monks Wood,Huntingdon,UK. Available from URL: http://www.brc.ac.uk/downloads/Ichneumonidae_checklist.pdf (accessed 1 April 2005)
12-6- مقاله مندرج در همایش ها:
Ridout,C.J.,& Brown,J.K.M. 1996. Fine-scale mapping of the avirulence gene Avra12 in the barley pathogen Erysiphe graminis f. sp. hordei. Proceedings of the 9th European and Mediterranean Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference,2–6 Sept. 1996,Lunteren,Netherlands. European and Mediterranean Cereal Rust Foundation,Wageningen,p. 66.
12-7- براي ارجاع به منابع در متن تنها نام‌خانوادگي نويسنده و سال انتشار (به زبان انگلیسی) نوشته شود. اگر تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد، فقط به ذكر نام‌خانوادگي نويسنده اول و سپس همكاران به صورت لاتين et al. اكتفا شود. در صورت ارجاع همزمان به چند منبع، منابع به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و توسط ; از همدیگر جدا می‌شوند:

 Green & Brown (1981),(Green et al.,1969),(Abbott,1975; Green et al.,1961,2000)

12-8- از ارجاع منابع با عنوان “بي‌نام” خودداري شود.
12-9- در صورتي كه منبع به زبان غير لاتين ولي داراي خلاصه انگليسي باشد، در اينصورت بايد عنوان خلاصه انگليسي داده شود و در آخر در پرانتز زبان اصلي قيد گردد، به عنوان مثال (in Persian with English abstract).
13- کلیه نام های علمی و شیمیایی باید بر اساس نامگذاری رایج بین المللی قید گردند. تمامی نام‌هاي علمي با حروف ايتاليك نوشته شوند. اولين ذكر از هر نام علمي در متن مقاله به طور كامل همراه با اسم نام گذار و بدون هيچ گونه اختصار قيد گردد و در صورت تكرار (به استثنای ابتدای جمله) بدون اسم نام گذار و نام جنس با حرف اول آن و يك نقطه نوشته شود.
14- کلیه واحد های به کار رفته در متن باید از سیستم واحد های بین المللی (SI) پیروی نمایند.
د- مقاله باید از طریق وب سایت فصلنامه ارسال (آپلود) گردد یا از طریق ایمیل ppj@iaushiraz.ac.ir و plant.protec.j@gmail.com به سردبیر فصلنامه ارسال شود.